Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org


 Regulamin zawodów HSC.pdf

 

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH

„HAM SPIRIT CONTEST”

 

 

  1. Cel zawodów:

 • Promocja regionu województwa Łódzkiego wśród krótkofalowców z Polski i innych krajów Świata,
 • Wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych,
 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów.

 

  2. Organizatorzy zawodów:

 • Łódzki Oddział Terenowy OT-15 PZK

 

  3. Termin zawodów:

 • Za termin zawodów uważa się trzeci pełny weekend listopada każdego roku (sobota i niedziela). 18 i 19 listopada 2023 roku

 

   Zawody rozgrywane będą według poniższego harmonogramu:

 • sobota w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisją PSK31
 • niedziela  w godz. 6:00 – 7:00 UTC w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB
 • niedziela  w godz. 19:00 – 21:00 UTC w paśmie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM z wyłączeniem przemienników
 • niedziela w godz. 21:00 – 22:00 UTC w paśmie 144 MHz wyłącznie emisją PSK31

 

Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

  4. Pasma i emisje:

Pasmo 80m (emisje CW, SSB, PSK31 ) zgodnie z BAND-PLANEM (centrum aktywności emisją PSK31 w paśmie 3.5 MHz: 3.580.1MHz)

Pasmo 2m (emisje CW, SSB, PSK31, FM ) zgodnie z BAND-PLANEM (centrum aktywności dla emisji PSK31 w paśmie 144 MHz: 144.138 MHz)

 

  5. Wywołanie w zawodach:

 • na CW   „TEST SP”,
 • na SSB  „Wywołanie w zawodach Łódzkich”,
 • na PSK31  „TEST SP”

 

  6. Uczestnicy:

Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów emitują tylko jeden sygnał i nie przekraczaj mocy wyjściowej do anteny:

 • przy pracy na KF emisją SSB i CW – 100W
 • przy pracy na KF emisją PSK31 – 20W

 

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

 

  7. Raporty i grupy kontrolne:

 

  7.1. Dla emisji SSB i CW na KF:

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, skrótu województwa i powiatu (np. 599 001CLD lub 59 001CLD), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,
 • stacje nadające spoza terytorium Polski, podają jedynie raport RS lub RST oraz nr kolejny QSO (np. 599 001 lub 59 001).

  7.2. Dla emisji SSB, CW i FM na UKF:

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, lokatora (np. 599 001JO91RS lub 59 001JO91RS), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

  7.3. Dla emisji PSK31 na KF

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, skrótu województwa i powiatu (np. 599 001CLD lub 59 001CLD), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

  7.4. Dla emisji PSK31 na UKF

 • Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST lub RS, kolejnego numeru QSO, lokatora (np. 599 001JO91RS lub 59 001JO91RS), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,

 

  Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

  Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.

  Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

  Pamiętaj, aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

  8. Punktacja w zawodach:

 

  8.1. Pasma KF – emisje CW i SSB

 • QSO ze stacją z m. Łodzi  (CLD) na CW - 6 punktów
 • QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) na SSB - 5 punktów
 • QSO ze stacją  z woj. łódzkiego na CW - 4 punkty
 • QSO ze stacją z woj. łódzkiego na SSB - 3 punkty
 • QSO z inna stacja   na    CW   - 2 punkty
 • QSO z inna stacja   na    SSB  - 1 punkt

  8.1. Pasma KF – emisja PSK31

 • QSO ze stacją z m. Łodzi (CLD) - 5 punktów
 • QSO ze stacją woj. łódzkiego - 3 punkty
 • QSO z inna stacja - 1 punkt

 

  8.1. Pasma UKF (wszystkie emisje)

 • za każdy kilometr odległości  - 1 punkt.

 

Stacje członków komisji nie będą klasyfikowane.

 

Mnożnika na KF i UKF nie stosuje się, natomiast na UKF dolicza się premię w wysokości 500 pkt za każdy nowy, średni lokator (cztery znaki, np. JO91  JO92).

 

Łączności i nasłuchy można przeprowadzić z tą samą stacją: na KF dwa razy (jeden raz na CW i jeden raz na SSB  a na UKF trzy razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM).

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie lub więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin przesłania logu (dzień, dokładna godzina).

 

  Nasłuchowcy:

  Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwóch znaków na KF i UKF oraz obydwóch raportów na KF i co najmniej jednego raportu na UKF przy nie powtórzeniu znaku żadnego z  korespondentów więcej niż 5 razy. Punktacja jak dla nadawców.

  Uwaga: punktowana jest łączność, a nie oddzielnie dwie stacje, punkty zalicza się wg pierwszego z podanych korespondentów.

 

  9. Klasyfikacja:

 

  CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).

 

  Pasma KF – emisje CW i SSB

 • A  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego SSB
 • B  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego CW
 • C  - stacje nadawcze spoza woj. łódzkiego MIX (CW+SSB)
 • D  - stacje nasłuchowe
 • E  - stacje z woj. łódzkiego

 

  Pasma UKF – emisje CW, SSB i FM

 • F  - stacje nadawcze
 • G  - stacje nasłuchowe

 

  Pasma KF – emisja PSK31

 • H  - stacje spoza woj. łódzkiego
 • I  - stacje z woj. łódzkiego

 

  Pasmo UKF - emisja PSK31

 • J  - wszystkie stacje

Skróty powiatów województwa łódzkiego: AQ  BJ  BW  DD  EC  GV  IA  IR  IT  IW  IZ  KU  LD  LY  OH  PB PT PV  RE  RX  TZ  UL  US  WU

W  czasie udziału z zawodach będzie można zdobyć podstawowy dyplom ZIEMIA ŁÓDZKA.

 

   

 10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),
 • powtórzenia łączności (DUPE),
 • błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),
 • błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta (RPRT),
 • różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 5 minuty,
 • braku logu korespondenta,
 • niezgodności pasma i emisji.

 

Stacje startujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby łączności, dziennik takiej stacji nie będzie brany pod uwagę, a łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.

 

 11. Wyróżnienia:

 • za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,
 • wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne (w formacie PDF) Certyfikaty Udziału,
 • w przypadku pozyskania sponsorów, przewiduje się również drobne nagrody rzeczowe.

 

Każdy z uczestników zawodów typuje jedną stację do wyróżnienia FAIR PLAY, oczywiście ma to być stacja wyróżniająca się dobrym i kulturalnym operatorstwem i przestrzeganiem zasad HAM SPIRIT’u, a nie np. najsilniejsza stacja na paśmie.

Znak stacji wytypowanej do nagrody FAIR PLAY należy podać w linijce SOAPBOX: w przesyłanym pliku Cabrillo. Ważne, aby podać wyłącznie sam znak, bez dodatkowych komentarzy! W innym wypadku głos nie będzie ważny.

 

12. Wysyłanie logów:

Logi należy prowadzić dla każdej części zawodów bez podziału na emisje.

Wszystkie Dzienniki Zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik*.cbr (Cabrillo 2.0), muszą być wysłane do organizatora w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów na adres: zawody@pgk.net.pl

 

Nazwa pliku Cabrillo musi się składać wyłącznie ze znaku stacji biorącej udział w zawodach.

Dla poszczególnych części zawodów logi powinny być wysyłane w oddzielnych mailach.

Zawody zostaną rozliczone w ciągu miesiąca po terminie przesyłania logów. 

 

 

 13. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: zawody@pgk.net.pl, w ciągu 7 dni od chwili publikacji wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Decyzje Komisji są ostateczne.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Piotr SP7SZK

Członek komisji: Radek SP7WRC

Członek komisji: Zbyszek SP7MTU

 

 

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional
strzałka do góry