Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Regulamin Akcji Dyplomowej pod tytułem
„600-lecie nadania praw miejskich miastu Łódź”

§ 1. Organizacja Akcji Dyplomowej
	 1. Organizatorem Akcji Dyplomowej jest Łódzki Oddział Terenowy nr 15
	 Polskiego Związku Krótkofalowców, z siedzibą przy ul. Przędzalnianej 102/104, 
	 93-286 Łódź (adres korespondencyjny: P.O.Box 442, 90-950 Łódź 1) 
	 zwany dalej "Organizatorem".
	 2. Uczestnikami Akcji Dyplomowej są:
	 a) licencjonowani nadawcy,
	 b) nasłuchowcy,
	 c) stacje biorące udział po stronie Organizatora, wymienione w § 4 ust. 1a.

§ 2. Cel i temat Akcji Dyplomowej
	 1. Akcja Dyplomowa nosi tytuł
	 „600-lecie nadania praw miejskich miastu Łódź”
	 i ma na celu uczczenie niniejszego wydarzenia oraz promocję miasta Łodzi
	 w kraju i za granicą.

§ 3. Okres trwania Akcji Dyplomowej
	 1. Akcja Dyplomowa rozpoczyna się 13.10.2023 00:00 UTC i 
	 jest podzielona na następujące przedziały czasowe (sloty):

	 Slot 1:
	 Od 13.10 2023 godz. 00:00 UTC do 15.10.2023 godz. 24:00 UTC
	 Slot 2:
	 Od 20.10.2023 godz. 00:00 UTC do 22.10.2023 godz. 24:00 UTC
	 Slot 3:
	 Od 10.11.2023 godz. 00:00 UTC do 12.11.2023 godz. 24:00 UTC
	 Slot 4:
	 Od 17.11.2023 godz. 00:00 UTC do 19.11.2023 godz. 24:00 UTC

	 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
	 niniejszym harmonogramie, o którym uczestnicy zostaną 
	 poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Organizatora:   
	 ( https://ot15.pgk.net.pl ).

§ 4. Zasady nawiązywania łączności
	 1. Punkty w ramach Akcji Dyplomowej przyznawane są:
	 a) za nawiązanie dwustronnej łączności ze stacjami okolicznościowymi
	 oznaczonymi znakami: 
	 3Z600LD, HF600LD, SN600LD, SO600LD,
	 SP600LD, SQ600LD, HF0LODZ, SP0LODZ,
	 a także ze stacjami z terenu
	 administracyjnego miasta Łodzi, zgodnie z zasadami
	 określonymi w § 5 oraz § 6 niniejszego Regulaminu,
	 b) przeprowadzenie nasłuchu łączności, wymienionych w podpunkcie a.
	 2. Uczestnicy są zobowiązani do logowania łączności i nasłuchów 
	 wymienionych w punkcie 1 w formacie ADIF.

§ 5. Punkty i dyplomy
	 1. Punkty przyznawane są wyłącznie za pierwszą łączność
	 (bądź pierwszy nasłuch łączności) ze stacjami wymienionymi w § 4 ust. 1a,
	 bez względu na pasmo i emisję.
	 2. Punkty przyznawane są wyłącznie za łączności nawiązane w czasie trwania 
	 akcji dyplomowej, a dokładniej w określonych slotach czasowych 
	 wymienionych w § 3.
	 3. Punkty przyznawane oddzielnie za łączności i nasłuchy nie sumują się.

§ 6. Skala punktowa
	 1. Za nawiązanie łączności ze stacjami okolicznościowymi 
	 wymienionymi w § 4 ust. 1a, 
	 lub nasłuch takiej łączności, przyznawane jest 100 punktów.
	 2. Za nawiązanie łączności ze stacjami z terenu administracyjnego miasta Łodzi, 
	 lub nasłuch takiej łączności, przyznawane jest 20 punktów.

§ 7. Kryteria przyznawania dyplomów
	 1. Dla uczestników Akcji Dyplomowej dostępne są dyplomy: Złoty, Srebrny, Brązowy 
	 oraz „Ex Navicula Navis”.
	 2. Dyplomy przyznawane są uczestnikom, którzy spełnią następujące warunki 
	 (uzyskają wymaganą liczbę punktów):
	  - Złoty dyplom – 600 punktów,
 	  - Srebrny dyplom – 400 punktów,
	  - Brązowy dyplom – 200 punktów,
 	  - Dyplom „Ex Navicula Navis” - za nawiązanie punktowanych łączności 
	  (bądź ich nasłuch) ze wszystkimi stacjami okolicznościowymi, 
	 których znaki wymieniono w § 4 ust. 1a.

§ 8. Pasma i emisje
	 1. Punkty są możliwe do zdobycia tylko w amatorskich zakresach fal krótkich (KF)
	 oraz ultrakrótkich (2 m, 70 cm), przy użyciu emisji SSB, CW, FM oraz digi,
	 z wyłączeniem łączności przez przemienniki.

§ 9. Dostępność dyplomów
	 1. Dyplomy będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej.
	 Uczestnicy będą mieli możliwość pobrania ich:
	 a) ze strony internetowej dostępnej pod adresem: logsp.pzk.org.pl , 
	 po uprzednim zaimportowaniu logu, 
	 zawierającego punktowane łączności w formacie ADIF
	 (opcja dostępna wyłącznie dla nadawców),
	 b) po przesłaniu logu,  zawierającego punktowane łączności w formacie ADIF 
	 na adres email: ot15@pgk.net.pl 
	 (opcja dostępna wyłącznie dla nasłuchowców).

§ 10. Postępowanie w przypadku sporów
	 1. Wszelkie spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą
	 rozstrzygane przez Organizatora Akcji Dyplomowej.
	 2. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny.

Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional