Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Regulamin
Dyplomu Ziemia Łódzka

1. Wydawcą dyplomu jest Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców. 
2. Dyplom dostępny jest dla stacji polskich i zagranicznych na KF i UKF łącznie.
3. Dyplom wydawany jest w kategoriach:
   a. mix (różne emisje)
   b. za poszczególne emisje
4. Warunkiem otrzymania dyplomu jest:
   - dla klasy III przeprowadzenie po jednej łączności potwierdzonej 
    kartą QSL z minimum 10 powiatami województwa łódzkiego,
   - dla klasy II przeprowadzenie po jednej łączności potwierdzonej 
    kartą QSL z minimum 18 powiatami województwa łódzkiego,
   - dla klasy I przeprowadzenie po jednej łączności potwierdzonej 
    kartą QSL ze wszystkimi 24 powiatami województwa łódzkiego.
   Za przeprowadzenie potwierdzonych łączności ze wszystkimi 
   powiatami województwa będą dodatkowo przyznawane drobne 
   upominki. 
5. Do dyplomu zalicza się łączności od dnia 01.01.1999 roku.
6. W kategorii UKF zalicza się również łączności przeprowadzone przez przemienniki 
   znajdujące się na terenie województwa łódzkiego.
7. Koszt dyplomu wynosi 10 zł lub równowartość 5 euro lub 5 IRC 
   (dla stacji zagranicznych).
8. Do zgłoszenia należy dołączyć czytelnie wypełniony wyciąg z logu potwierdzony 
   przez Oddział, klub lub 2 nadawców oraz kopię dowodu wpłaty, 
   a w przypadku ubiegania się o dyplom za przeprowadzenie łączności 
   ze wszystkimi 24 powiatami dodatkowo ksero kart QSL
   Z powyższych wymogów zwolnieni są aktualni członkowie PZK.
9. Wykaz powiatów Województwa Łódzkiego: 
   AQ – Łask, BJ – Bełchatów, BW – Brzeziny, DD – Poddębice, EC – Łęczyca, 
   GV – Zgierz, IA – Sieradz, IR – Skierniewice miasto, IT – Piotrków Trybunalski miasto, 
   IW – Skierniewice, IZ – Łowicz, KU – Kutno, 
   LD – Łódź miasto, LY – Łódź Wschodni, OH – Opoczno,
   PB – Pabianice, PT – Piotrków Trybunalski, PV – Pajęczno, 
   RE – Radomsko, RX – Rawa Mazowiecka, TZ – Tomaszów Mazowiecki, 
   UL – Zduńska Wola, US – Wieruszów, WU – Wieluń, 
10. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Polski Związek Krótkofalowców, 
   Łódzki Oddział Terenowy, skr. poczt. 442, 90-950 Łódź 1.


Rules of the
"Region of Łódź" Award

1. The award is issued by the Regional Section in Łódź of the Polish Amateur Radio Union 
   (Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców).
2. The award is available for the Polish and foreign stations on HF and VHF altogether.
3. The award is issued in the following categories:
   a. mix (various modes),
   b. for individual modes.
4. There are the following conditions to be issued an award:
   - 3rd Class of the Award for having made separate single contacts, confirmed 
    by QSL cards, with at least 10 counties of the Region of Łódź;
   - 2nd Class of the Award for having made separate single contacts, confirmed 
    by QSL cards, with at least 18 counties of the Region of Łódź;
   - 1st Class of the Award for having made separate single contacts, confirmed 
    by QSL cards, with all 24 counties of the Region of Łódź.
   Additionally, small gifts will be awarded for having made confirmed contacts with all 
   counties of the region.
5. Only contacts made since 1st January 1999 are valid for the award.
6. In the VHF category, contacts made through repeaters located in the Region of Łódź
   are also valid.
7. The cost of the award is 10 PLN (Polish zloty), or the equivalent of 5 euros, or 5 IRCs 
   (for foreign stations).
8. An application must include an extract from the log - filled in legibly, confirmed by a section 
   of the amateur radio organisation of the applicant, by an amateur radio club, or by two fully 
   licenced amateurs - and a copy of confirmation of the payment. In case of applying for
   the award for having made contacts with all 24 counties - photocopies of QSL cards 
   are also required together with the application. 
9. List of counties of the Region of Łódź: 
   AQ – Łask, BJ – Bełchatów, BW – Brzeziny, DD – Poddębice, EC – Łęczyca, 
   GV – Zgierz, IA – Sieradz, IR – Skierniewice miasto, IT – Piotrków Trybunalski miasto,
   IW – Skierniewice, IZ – Łowicz, KU – Kutno, 
   LD – Łódź miasto, LY – Łódź Wschodni, OH – Opoczno,
   PB – Pabianice, PT – Piotrków Trybunalski, PV – Pajęczno, 
   RE – Radomsko, RX – Rawa Mazowiecka, TZ – Tomaszów Mazowiecki, 
   UL – Zduńska Wola, US – Wieruszów, WU – Wieluń, 
10. Applications should be sent to: 
   Polski Związek Krótkofalowców, 
   Łódzki Oddział Terenowy, 
   P.O. Box 442, 90-950 Łódź 1, Poland. 

Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV 

 
Content managed by Etomite CMS
Valid XHTML 1.0 Transitional