Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Krótkofalowiec
 Statut_po_XX_NKZD_15.10.2011.pdf

Wyciąg ze statutu PZK
Zatwierdzonego przez XX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
w dniu 15.10.2011 w Warszawie


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

  1. PZK zrzesza :

    a) członków zwyczajnych,
    b) członków nadzwyczajnych,
    c) członków honorowych,
    d) członków wspierających,
    e) członków wspomagających.

  2. Członkiem zwyczajnym PZK może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna posiadająca ważne
      pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie
      radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne pozwolenie wydane przez właściwy organ
      zagraniczny, która złożyła pisemną deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się
      z Statutem PZK oraz opłaciła składkę.
  3. Członkiem nadzwyczajnym PZK może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, która złożyła
      pisemną deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się z Statutem PZK
      oraz opłaciła składkę.
  4. Członek zwyczajny lub nadzwyczajny może przynależeć tylko do jednego Oddziału Terenowego PZK,
      w którym złożył deklarację członkowską oraz opłaca składkę.
  5. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 roku życia dołączają do deklaracji członkowskiej pisemną
      zgodę przedstawiciela ustawowego.
  6. W przypadku odmowy przyjęcia do PZK Zarząd Oddziału Terenowego PZK przesyła zainteresowanemu
      odpis stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
  7. Zainteresowany w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania uchwały o odmowie przyjęcia do PZK
      ma prawo złożyć odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego PZK.
  8. Odwołanie zainteresowany składa za pośrednictwem Zarządu Oddziału Terenowego PZK.
      Zarząd Oddziału Terenowego PZK obowiązany jest przekazać otrzymane odwołanie wraz z deklaracją
      członkowską oraz uchwałą o odmowie przyjęcia do PZK do Prezydium Zarządu Głównego PZK.
  9. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PZK w sprawie odwołania określonego w ust.9
      jest decyzją ostateczną i nie podlega zaskarżeniu.
10. Na wniosek członka nadzwyczajnego Zarząd Oddziału Terenowego PZK wydaje licencję
      nasłuchową zwaną dalej licencją SWL dla amatorskiej stacji radioodbiorczej uprawniającą
      do posługiwania się znakiem nasłuchowym w krajowej i międzynarodowej korespondencji amatorskiej.
11. Członek zwyczajny PZK, który utracił pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń
      nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne
      pozwolenie wydane przez właściwy organ zagraniczny staje się członkiem nadzwyczajnym PZK.
12. Członek nadzwyczajny PZK, który uzyskał pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń
      nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej albo równoważne
      pozwolenie wydane przez właściwy organ zagraniczny staje się członkiem zwyczajnym.