Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem


Sprawy organizacyjne » Regulaminy » Wspieranie działalności Terenowych Klubów PZK

Powrót

      Wspieranie działalności Terenowych Klubów PZK
             Łódzkiego Oddziału Terenowego
            Polskiego Związku Krótkofalowców

                       Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady wspierania działalności Terenowych Klubów PZK,
będących w ewidencji Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK, zgodnie z aktualnym 
wykazem dostępnym na oddziałowej stronie internetowej oraz w Sekretariacie ŁOT PZK.

1. Zarząd ŁOT PZK wspiera działalność Klubów ze szczególnym uwzględnieniem:
  a)	działalności edukacyjnej i szkoleniowej, zmierzającej do stałego zabiegania 
    o wzrost liczby członków Polskiego Związku Krótkofalowców
  b)	działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych OPP, określonych 
    w Statucie PZK
  c) działalności sportowej i organizacyjnej
  d) aktywnego uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez Zarząd ŁOT PZK

2. Wspieranie działalności Klubów przez Zarząd ŁOT PZK realizowane jest poprzez:
  a) uzyskiwanie pozwoleń radiowych dla stacji klubowej, w tym również tymczasowych
    (okolicznościowych, kontestowych) i bezobsługowych (automatycznych)
  b) obsługę Klubu w zakresie bezpłatnej wymiany kart QSL,
    zgodnie z aktualnym regulaminem
  c) pomoc merytoryczną i formalną w zakresie kontaktów z władzami samorządowymi, 
    administracją publiczną, mediami: występowanie w imieniu Klubu, konsultacje,
    materiały promocyjne, itp.
  d) promocja działalności Klubu na oddziałowej stronie internetowej oraz w mediach
  e) wsparcie materialne (rzeczowe) lub finansowe

3. Wsparcie materialne lub finansowe Klubu jest realizowane poprzez:
  a) przekazywanie w użytkowanie dla Klubu, na podstawie umowy użyczenia, 
    wartości materialnych i prawnych, będących w posiadaniu PZK 
    (wzór umowy w załączniku)
  b) dofinansowanie, na podstawie faktur, imprez publicznych organizowanych przez Klub
  c) dofinansowanie, na podstawie faktur, materiałów promocyjnych, reklamowych 
    i innych związanych z działalnością wymienioną w punkcie 1.

4. Wsparcie materialne lub finansowe jest realizowane z następujących 
  środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu ŁOT PZK:
  a) środków OPP
  b) środków z darowizn, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej
  c) środków ze składek członkowskich (oddziałowych)

5. Wsparcie materialne lub finansowe jest udzielane na podstawie wniosku Klubu, 
  spełniającego następujące warunki:
  a) pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składa się bezpośrednio do sekretarza 
    Zarządu lub pocztą, listem poleconym, na adres OT (wzór wniosku w załączniku)
  b) wniosek musi być podpisany przez prezesa lub kierownika klubu 
    oraz dwóch członków Klubu, którzy muszą być członkami PZK
  c) do wniosku należy dołączyć aktualne sprawozdanie z działalności Klubu,
    o ile nie było złożone wcześniej w ciągu roku

6. Wnioski o wsparcie materialne lub finansowe Klubu rozpatrywane są przez 
  Zarząd  ŁOT PZK na najbliższym posiedzeniu, uwzględniając posiadane środki, 
  na podstawie oceny wniosku i wiedzy o działalności Klubu oraz w zgodzie 
  z zasadami dobrego gospodarowania środkami społecznymi. 
  Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu wniosku i przyznanym wsparciu albo 
  odrzuceniu wniosku, wraz z uzasadnieniem. 

7. Wnioski o wsparcie materiałowe i finansowe opracuje Zarząd OT15
  na podstawie niniejszego regulaminu.


Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 20 marca 2016 roku.


 Wspieranie_dzialalnosci_ Klubow_PZK_OT15.pdf
 Załacznik_Nr_1.pdf
 Załacznik_Nr_2.pdf

Nasi członkowie