Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dnia 25.07.2014 r.


PROTOKÓŁ Nr 3/2014
z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 25.07.2014 r. w siedzibie Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK 
miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału. 

W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu - Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz - Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik - Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek - Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek QSL Manager - Czesław Kamczyc SP7XK.

Obecni byli także:
- Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG,
- Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - kolega Tomek SP7VS,
- Kolega Grzegorz SQ7NHR,
- Kolega Krzysztof SP7WME.

	Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

Powitanie zebranych.
Sprawozdanie finansowe skarbnika,

 1. Zebranych powitał Prezes Oddziału kolega Przemysław Gołembowski SP7VC.
 2. Kolega Zbigniew SP7MTU przedstawił sprawozdanie finansowe, 
 3. Przeprowadzono dyskusję na temat wyjaśnienia złożenia pism do Wydziału 
   Spraw Obywatelskich za poprzednia kadencję.
 4. Przyjęto pismo rozliczeniowe za okres 01.01-30.06.2014 (wyciąg z wydatków OT-15)
   od Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej dot. kolegi Tomka SP7VS, 
   które otrzymał od głównej księgowej PZK.

 Podjęto uchwały:

1. Odwołanie contest managera koleżanki Moniki Chojnackiej SQ7HX.

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

2. Powołanie contest managera Piotra Kurpienika SP7SZK,

Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

3. Członkowie obecnego Zarządu pozyskali sponsorów i zorganizowali 10 nagród 
  dla nierozliczonych przez poprzedni Zarząd zwycięzców poszczególnych kategorii 
  zawodów 7x7 w latach 2012 i 2013.

Zarząd wyraził szczególne podziękowanie dla sponsorów nagród:
- firmy Anmar i jego Prezesa Andrzeja Kubiaka SP7DDD obecnego członka Zarządu,
- firmy JAL Radio i jego właściciela Piotra Stefanka SQ7AYZ,
- firmy Jakubex z Pabianic i klubu SP7PTK w osobie 	Andrzeja Branickiego SQ7OFB,
- obecnego Sekretarza Mirosława Młodzik SP7NHS,
- obecnego Prezesa PZK kol. Jerzego Jakubowskiego SP7CBG,
- obecnego Prezesa OT-15 kol. Przemka Gołembowskiego SP7VC,

4. Omówiono sprawy wybranych Klubów zarejestrowanych w PZK

Celem zaktualizowania przez nowy Zarząd danych o klubach PZK przy OT-15 
Przemek SP7VC wystosował do nich drogą e-mail formularz. Niestety zwrotnie 
wypełnionego formularza nie otrzymano z kilku klubów pomimo ponowienia prośby. 
Nie otrzymano aktualnych danych z klubów dot. zajmowanych funkcji, wykazu 
członków itd.
 - SP7PHP - Aleksandrów Łódzki,
 - SP7KZK - Sieradz,
 - SP7PTK - Pabianice.
W związku z tym kluby te do momentu uzupełnienia danych nie będą brane pod uwagę 
przy przekazywaniu sprzętów, a także rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, 
gdyż te następować będą na drodze przekazania protokołem na konkretną osobę.
(dotyczy odpowiedzialności za powierzony sprzęt).

Podjęto uchwałę w tej sprawie:

Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

5. Ustosunkowano się do zaleceń OKR dotyczących:

a) Zalecenie OKR- dotyczący zmiany planu taryfowego telefonu stacjonarnego w OT-15.

 Ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na oferty od operatora VOIP 
Zarząd podjął decyzję o zmianie planu taryfowego telefonu stacjonarnego znajdującego 
się w siedzibie Zarządu OT-15 na korzystny plan taryfowy 98 PLN brutto tzw. (No Limit) 
od 1-go sierpnia 2014r. Umożliwia on wykonywanie bezpłatnych połączeń krajowych 
na telefony stacjonarne i komórkowe oraz za granicę do krajów wchodzących w skład 
tzw. Strefy I. Są to kraje: Andora, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Islandia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, 
Norwegia, Owcze Wyspy, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, 
Stany Zjedn. Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wobec powyższego krótkofalowcy OT-15 mają dodatkową możliwość bezpłatnego 
wykonywania połączeń krajowych i zagranicznych w obrębie tzw. pierwszej strefy, 
co w sposób zasadniczy jest lepszym rozwiązaniem niż propozycja Przewodniczącego 
OKR Tomasza Frankiewicza likwidacji telefonu.

6. Skarbnik oszacował średnie max miesięczne koszty związane z prowadzeniem biura 
oddziału na poziomie 350 PLN. Oszacowanie przyjęto na podstawie lat ubiegłych.
Nie oznacza to oczywiście że każdego miesiąca tyle wynoszą koszty obsługi oddziału. 
Składają się na nie środki czystości, materiały piśmienne - papier, koperty, tonery, 
znaczki pocztowe, dyplomy, QSL i ich wysyłka, wydatki bieżące. 

Zarząd OT-15 upoważnia skarbnika kol. Zbyszka Gniotka SP7MTU do
wydatkowania na te cele nie więcej niż 350 PLN w skali miesiąca bez konieczności 
konsultacji tego z Zarządem i stosowania uchwał.

Podjęto uchwałę w tej sprawie:

Głosowanie : za _5_przeciw _0_ wstrzymujących się _0_


W przypadku konieczności uruchomienia tzw. "szybkiej gotówki" co spowoduje 
konieczność przekroczenia kwoty 350PLN (np. nagła śmierć i pogrzeb członka oddziału 
- zakup wieńca). Wtedy co najmniej dwóch członków Zarządu musi ustnie upoważnić 
skarbnika do wydatkowania tej kwoty bez konieczności spotkania Zarządu i przyjęcia 
stosownej uchwały.

Podjęto uchwałę w tej sprawie:

Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

7. Omówienie celowości przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli przez OKR 
i wytwarzanie niemiłej atmosfery w oddziale.

Zarząd wystosował pismo do Głównej Komisji Rewizyjnej z zapytaniem:

a) Czy przewodniczący OKR przy OT-15 kolega Tomasz Frankiewicz SP7VS może robić 
niezapowiedziane kontrole w oddziale OT-15 kiedy i jak często chce nie przedstawiając 
wcześniej harmonogramu kontroli i jej daty Zarządowi.?

Odpowiedź GKR:

B. Funkcje kontrolne OKR PZK wobec Zarządu OT PZK
OKR PZK powinna działać głównie wg Planu działalności i kontroli opracowanego na 
dany rok kalendarzowy. Kontrola dotyczy głównie działalności finansowej, więc uprzednie 
podawanie jej tematu może jedynie usprawnić jej przebieg. Uzgodnienie terminu kontroli 
z sensownym wyprzedzeniem moim zdaniem obowiązuje. Wszak wszyscy swoje funkcje 
pełnimy społecznie. Z częstotliwością kontroli nie popadałbym w skrajności. Osobiście 
uważam, że dwa razy w roku to maksimum, jeżeli nie ma spraw aferalnych. Ale to jest 
tylko moja sugestia wynikająca z doświadczenia.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam owocnej i bezkonfliktowej działalności 
Henryk SP9FHZ Przewodniczący GKR PZK

 b) Odpowiedz GKR w sprawie pełnienia przez kolegę Tomasza Frankiewicza SP7VS 
dwóch funkcji: Prezesa klubu SP7PTK i Przewodniczącego OKR trwa ponieważ kol. SP7VS 
nie przyznaje się do pełnienia funkcji Prezesa, twierdzi iż nigdy nie był tym zainteresowany. 
Coś innego mówi formularz aktualizujący stan klubu SP7PTK ze stycznia 2013r. gdzie 
wyraźnie podpisał się jako Prezes Klubu. GKR jest w trakcie zbierania informacji i 
wyjaśniania sprawy.

c)Kolega SP7VS poprosił Zarząd o zdjęcie ze strony WWW informacji o tym, że jest 
prezesem SP7PTK. Prezes OT-15 Przemysław SP7VC wyraził na to zgodę pod warunkiem 
dostarczenia od GKR odpowiedniego pisma potwierdzającego brak wyborów na prezesa 
w Klubie SP7PTK.

8. Zarząd wyraził podziękowanie dla Prezesa PZK kolegi Jerzego Jakubowskiego SP7CBG 
i kolegów Adama SQ7LRX, Piotra SQ7AYZ i Witka SP7WNA za doprowadzenie do końca 
sprawy oficjalnej możliwości zainstalowania anteny i przemiennika cyfrowo-analogowego 
na obiekcie Emitel na Górze Kamieńsk.

9. Omówiono propozycje pomocy finansowej Oddziału OT-15 dla tego przedsięwzięcia:

 Łódzki Oddział OT -15 zakupi 75 metrów nowego, o odpowiednich parametrach, kabla 
koncentrycznego do przemiennika cyfrowo - analogowego na Górę Kamieńsk.

Podjęto uchwałę o zakupie przez Zarząd OT-15 75 metrów kabla koncentrycznego do 
kwoty 1100 PLN brutto - środki płatnicze z 1%podatku na rzecz ŁOT PZK .

Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

10. Kolega Piotr SQ7AYZ przy okazji instalacji urządzeń D-STAR na Górze Kamieńsk 
zobowiązał się dokonać pomiarów i zbadać widmo częstotliwości dla odstępu 
międzykanałowego jaki musi być, aby w przyszłości zainstalować tam również przemiennik 
analogowy pod kątem zapewnienia łączności kryzysowej EmCom na pasmo 144 lub 432Mhz.

11. Zarząd wyraził podziękowanie dla Teamu SN7L macierzystego klubu SP7PGK za 
dwunastoletnie czynne uczestnictwo w międzynarodowych zawodach na pasmach 
VHF- UHF- SHF. W tym roku to już będzie 10-lecie startów w zawodach wrześniowych 
IARU w paśmie 2m z Góry Szrenica w lokatorze JO70SS. Konsekwentna praca z jednej 
lokalizacji i systematyczne rozbudowywanie systemów antenowych spowodowało 
iż nasz Klub SP7PGK w roku ubiegłym zajął piąte miejsce w Europie.
Osiągane wyniki czołówki europejskiej przekraczają 300000 pkt. tj. 300000km.

W związku z tym jubileuszem OT-15 pokryje częściowe koszty wypraw Klubu SP7PGK .
OT-15 zobowiązuje się do pokrycia kosztów zezwoleń na jednorazowy wjazd samochodem 
ze sprzętem do Karkonoskiego Parku Narodowego na Górę Szrenica w kwocie 500 PLN 
Brutto/2014rok. 

Podjęto uchwałę w sprawie wsparcia Klubu SP7PGK w zakresie opłacenia jednorazowych 
wjazdów samochodem ze sprzętem do Karkonoskiego Parku Narodowego na Górę 
Szrenica w kwocie 500PLN rocznie w okresie trwania Zarządu do 2018r co będzie 
rokrocznie potwierdzane uchwałą:

Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

12. Spotkanie techniczne Burzenin 2014 - dyskusja w sprawie dofinansowania i pomocy 
organizacyjnej OT-15 i klubu SP7PGK przy organizacji spotkania.

Podjęto uchwałę

Zarząd OT-15 zobowiązał się dofinansować imprezę Zjazd Techniczny Burzenin 
w kwocie 600PLN z środków płatniczych z 1%podatku na rzecz ŁOT PZK 
- po otrzymaniu wniosku sprawie dofinansowania od członka PZK- organizatora imprezy.


      Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

13. Przedstawiono sprawy w których uczestniczył Zarząd :

- 31.05.2014r. - Zgierz, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szczawińska uczestnictwo 
klubu SP7PGK w festynie z okazji Dnia Dziecka.

- 01.06.2014r. Dzień Dziecka Pabianice. Klub SP7PTK uczestniczył w festynie.

- 6 -7.06.2014r. - organizacje pikniku technicznego ZS nr.19 ul. Żeromskiego.

- 27-29.06.2014r. uczestnictwo na targach HAM Radio we Friedrichshafen.

- 15.06.2014r. Dni Zduńskiej Woli -uczestnictwo klubu SP7PZS i propagowanie 
  krótkofalarstwa.

- 20-21.06.2014r. Spotkanie w Gajowie - organizator Staszek SP6MLK. 
  Propagowanie łączności VHF-UHF-SHF.

- 04-07.07.2014r. Spotkania Kruszwickie-organizator Klub SP2KCW

- 05-06.07.2014r. Aktywność Teamu SN7L ze Szrenicy w III - Próbach Subregionalnych.

- 05.07.2014r. Uczestnictwo klubu SP7PTK w testach łączności EmASR 

- 07.07.2014r. Uczestnictwo w zawodach 7x7 

- 19.07.2014r. SP7PTK Łączności ratunkowe EmASR.

- 18-20.07.2014r. Spotkanie na Górze Czterech Wiatrów k/Mrągowa - organizator Marek 
  SQ4FAF. Odbyły się m.in. rozmowy na temat zorganizowania z kolegami z Kaliningradu 
  wspólnej ekspedycji EME z rejonu RA2.

- 19.07.2014r. Piknik radiowy zorganizowany przez Tomka SQ7IQI w parku 
  im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

Inne:

Imprezy jakie odbędą się na przełomie sierpień - wrzesień z uczestnictwem 
Zarządu OT- 15

- 02.08.-19.08.2014r. Bałkan Tour SP7VC&SQ7OYL .Wyprawa samochodowa na Bałkany 
 członków klubu SP7PGK i aktywność na pasmach KF, 2m, 4m, 6m, 5,7&10Ghz.

- 23.08 - 24.08.2014r. Spotkanie krótkofalarskie w Marysinie SP8 + spotkanie robocze 
 grupy SN0HQ.Organizator Andrzej SP8BRQ i koledzy z OT-18 w Rzeszowie.

W Marysinie odbędzie się prezentacja Przemka SP7VC na temat budowy, wykonania 
i strojenia dwóch verticali fazowanych wysokości 12m na pasma 160-80-40m jakich 
używał on podczas swojej ostatniej wyprawy na Karaiby w styczniu 2014 roku.

- 11.09.2014r. Prezentacja Przemka SP7VC z cyklu "Z radiem przez Świat" w Domu Kultury 
  w Zduńskiej Woli.
 Organizator spotkania Klub SP7PZS i SP7PGK
 Temat prelekcji: w trakcie ustaleń

- 12-14.09.2014r. Zjazd Techniczny Burzenin. 
 Organizatorem spotkania jest grupa osób związana z OT-01, OT-15 , OT-50, oraz 
 krótkofalowcy niezrzeszeni.

Obok wielu prezentacji odbędzie się również prezentacja Przemka SP7VC.
Temat prezentacji : Balkan Tour SP7VC&SQ7OYL . 
Aspekty pracy ekspedycyjnej w paśmie 4m. 
Termin prezentacji :14.09 Niedziela rano po śniadaniu).


- 18.09.2014r. Prezentacja Przemka SP7VC z cyklu "Z radiem przez Świat" w Domu Kultury 
 "Zarzewie" ul. Wandurskiego 4 w Łodzi . Organizator spotkania OT-15 i Klub SP7PGK

Temat prezentacji : Bałkan Tour SP7VC&SQ7OYL

- 19-21.09.2014r. Zjazd SPDXC w Sianożętach k/Kolobrzegu
Prezentacja Przemka SP7VC z cyklu "Z radiem przez Świat" .
 Organizator SPDXC

Temat prezentacji : Bałkan Tour SP7VC&SQ7OYL & Caribbean Tour.

Wrzesień 2014

Prelekcja dla młodzieży Zespołu Szkół Elektronicznych w Łodzi ul. Strykowska o naszym 
hobby. Organizator OT-15 i SP7PGK


Na tym protokół zakończono i podpisano.
  

Posted by admin on 30-07-2014 09:06
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org