Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościemŁódź, dnia 20.05.2014r.


PROTOKÓŁ Nr 2/2014
z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców


    W dniu 20.05.2014 r. w siedzibie Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK 
    miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału. 
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Prezes Zarządu – Przemysław Gołembowski SP7VC,
2. Sekretarz – Mirosław Młodzik SP7NHS,
3. Skarbnik – Zbigniew Gniotek SP7MTU,
4. Członek – Andrzej Kubiak SP7DDD,
5. Członek QSL Manager – Czesław Kamczyc SP7XK.

    Obecni byli także:
- Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG.
- Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Kolega Tomek SP7VS.
- Koleżanka Malwina SQ7OVS
- Kolega Tomek SQ7IQI
- Kolega Krzysztof SP7WME.

	Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania:

    Powitanie zebranych.
Sprawozdanie finansowe skarbnika,
Omówienie działalności ŁOT za 2013/2014r.

 1. Zebranych powitał Prezes Oddziału kolega Przemysław Gołembowski SP7VC.
 2. Kolega Zbigniew SP7MTU przedstawił sprawozdanie finansowe, 
 3. Przyjęto do wiadomości:

-Rezygnację z dnia 06.05.2014r. kol. Maćka SP7VVK z pełnienia funkcji 
przedstawiciela OT-15 w Zarządzie Głównym.

-Przyjęcie kolegi Przemka SP7VC jako nowego przedstawiciela OT-15.


 Podjęto uchwały:

1. Odwołanie z funkcji przedstawiciela EmComu kolegi Cezarego SP7UKL 

    Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

2. Powołanie kolegi Krzysztofa Gaudnika SP7WME na funkcję przedstawiciela 
do reprezentowania spraw związanych z EmCom.

    Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

4. Dyskusja nad rozwiązaniem nierozliczonych przez poprzedni Zarząd zawodów 7x7.

- brak nagród dla zwycięzców pięciu kategorii za rok 2012r.
- brak nagród dla zwycięzców pięciu kategorii za rok 2013r.

Podjęto uchwałę:

5. Członkowie obecnego Zarządu deklarują znalezienie sponsorów i zorganizują 
  10 niezakupionych i niedostarczonych nagród zwycięzcom lat 2012 i 2013 
  za poprzedni Zarząd.

    Głosowanie : za _5_, przeciw _0_, wstrzymujących się _0_

Członkowie obecnego Zarządu deklarują:

Obecny Prezes PZK kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG zadeklarował ufundowanie 
nagród do kwoty 200 pln.
Obecny Prezes OT-15 kol. Przemek Gołembowski SP7VC zadeklarował ufundowanie 
nagród do kwoty 200 pln.
Obecny Sekretarz kol. Mirosław Młodzik SP7NHS zadeklarował ufundowanie 
2 urządzeń masowych PENDrive
Obecny Członek Zarządu kol. Andrzej Kubiak SP7DDD zadeklarował ufundowanie 
dwóch radiotelefonów ręcznych na nagrody za poprzednie lata i kolejny 
trzeci radiotelefon na nagrodę w roku 2014.


6. Omówienie celowości organizacji Zawodów 7x7 w dniu 7 lipca 2014r.
Podjęto uchwałę:

Członkowie Zarządu deklarują znalezienie sponsorów nagród dla zdobywców 
pierwszych miejsc w pięciu kategoriach w zawodach 7x7 w roku 2014.

    Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

7. Dyskusja nad wykonaniem półki na gazety. Poprzedni Zarząd zobowiązał się 
  do wykonania tego do 15 listopada 2010 r. Poprzedni Zarząd nie wykonał 
  zadania do dnia dzisiejszego. 
  Podjęto uchwałę o wykonaniu półki na gazety do kwoty 300pln w terminie 
  do 1-go września 2014r.

    Głosowanie : za _5_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

8. Zobowiązano Sekretarza OT-15 do wysłania pism do Wydziału Spraw Obywatelskich 
  i do Zarządu Głównego PZK, dot. ukonstytuowania się nowego Zarządu.
  - protokół z wyborów z załącznikami,
  - sprawozdanie poprzedniego Zarządu,
  - protokół z zebrania,
  - protokół z ukonstytuowania się Zarządu,
  - protokół z ukonstytuowania się Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  Wszystkie kopie oznaczone „za zgodność” przez Sekretarza.

9. Omówienie spraw wybranych Klubów zarejestrowanych w PZK
  Przemek SP7VC przeprowadził rozmowy w wybranych Klubach na temat 
  ich sytuacji i potrzeb i zdał relację z ich przebiegu.
- SP7PRA - Radomsko
- SP7PPT - Piotrków Trybunalski
- SP7PSI - Sieradz
- SP7KZK - Sieradz
- SP7PGK – Łódź
- SP7PZS-  Zduńska Wola

10. Ustosunkowanie się do zaleceń OKR dotyczących:

a) Zalecenie OKR dot. utrzymywania „pogotowia kasowego „ w kwocie do 500pln

Podjęto uchwałę o utrzymywaniu „pogotowia kasowego” w kwocie do 1000 PLN,

    Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

b) Zalecenie OKR dot: wysyłania sprawozdań finansowych przez Skarbnika 
do ZG PZK do dnia 5-go każdego miesiąca.

Zarząd pouczył OKR iż na na podstawie „Instrukcja gospodarki finansowej 
Oddziałów Terenowych PZK” wprowadzonej 10.05.2013 przez księgową PZK 
takie sprawozdania należy wysyłać do 15-go każdego miesiąca.

c) Zalecenie OKR-dot. zmiany planu taryfowego telefonu stacjonarnego w OT-15.

 - Zarząd wziął pod uwagę zmianę planu taryfowego telefonu stacjonarnego 
 znajdującego się w siedzibie Zarządu OT-15 na korzystny plan taryfowy 98pln 
 lub VOIP. Ostateczny wybór nastąpi do końca sierpnia po określeniu się 
 operatora VOIP na temat proponowanych stawek.

11 .Zarząd zobowiązuje Skarbnika do oszacowania średnich kosztów miesięcznych 
związanych z prowadzeniem biura oddziału i przedstawienie ich na następnym 
spotkaniu Zarządu OT-15.

12. Zarząd przygotuje dokumentację sprzętu podlegającego kasacji 
który znajduje się w oddziale OT-15 do końca roku.

13. Zarząd zwrócił się z zapytaniem do kolegi Tomka SP7VS z której funkcji 
rezygnuje:

 czy z funkcji przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OT-15 
 czy funkcji Prezesa klubu SP7PTK?

Nie otrzymano odpowiedzi, w związku z czym podjęte będą kolejne działania.

- Zarząd wystosuje pismo do Głównej Komisji z zapytaniem: 
Czy przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OT-15 
Tomasz Frankiewicz SP7VS jednocześnie może piastować stanowisko 
Prezesa Klubu SP7PTK i robić sobie sam kontrole?
Czyli czy może sam kontrolować swoją działalność?

14. Omówienie celowości przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli przez OKR 
i wytwarzanie niemiłej atmosfery w oddziale.

Zarząd wystosuje pismo do Głównej Komisji Rewizyjnej z zapytaniem:

Czy przewodniczący OKR przy OT-15 kolega Tomasz Frankiewicz SP7VS może 
robić niezapowiedziane kontrole w oddziale OT-15 kiedy i jak często chce 
nie przedstawiając wcześniej harmonogramu kontroli i jej daty Zarządowi.

15. Przeprowadzenie ewidencji sprzętu urządzeń i materiałów znajdujących się 
w siedzibie OT-15 z końcem roku 2014.
 - powołanie komisji do przygotowania protokołu z ewidencji, 
 - jednoznaczne określenie przydatności lub zezłomowanie zepsutego sprzętu,
 - wyłonienie beneficjentów sprzętu, jaki pozyskał OT-15,
 - przekazanie zbędnych akcesoriów, materiałów i urządzeń klubom PZK 
 w naszym rejonie

16. Podjęto uchwałę o powołanie grupy technicznej do spraw przemienników 
w naszym rejonie w osobach kolegów : SP7AYZ, SP7LRX i SP7WNA. Sa to koledzy, 
którzy już od kilku lat pilotują te sprawy.

	Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_
	
17. Zarząd dokona rozpoznania kosztów ewentualnego ubezpieczenia od wyładowań 
   atmosferycznych przemienników i bikonów u przedstawiciela PZU.


18. Omówiono sprawy związane z wspomaganiem klubów PZK i ich finansowaniem.
 - omówiono pomoc techniczną,
 - omówiono propozycje pomocy finansowej (zakup anten, przyrządów, akcesoriów),
 - podtrzymano druk kart QSL w ilości 1000 sztuk /Oddział,
 - Zarząd zobowiązał się do stworzenia regulaminu i umów dotyczących użyczenia 
 zakupionych przedmiotów poszczególnym klubom. 
 - dofinansowywanie imprez z udziałem klubów PZK promujących nasze hobby 
 na podstawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez dany Klub, dotyczącego 
 partycypacji w kosztach imprezy. Formularz wniosku opracuje Zarząd
 - Zarząd zobowiązuje dany Klub do umieszczenia relacji( pisemnej lub filmowej) 
 z przeprowadzonej imprezy na stronie PZK jako warunek rozliczenia imprezy.

Podjęto uchwałę o dofinansowaniu działalności krótkofalarskiej na podstawie 
stworzonego regulaminu.

        Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_
19. Omówiono procedurę występowania o znak okolicznościowy.

Jeśli zachodzi konieczność pracy pod znakiem okolicznościowym należy zgłosić 
ten fakt do kolegi Zbyszka SP7MTU jako osoby upoważnionej przez PZK 
do występowania o licencję. Fakt ten należy zgłosić z 30-to dniowym 
wyprzedzeniem. Zgłoszenia w ostatniej chwili nie będą rozpatrywane. 
Dofinansowanie na podstawie stworzonego regulaminu.

    Głosowanie : za _5_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

20. Zarząd zobowiązuje i upoważnia kolegę Krzysztofa SP7WME do:
 
 - współpracy z komendami Policji, Straży Pożarnej
 - kontroli przetargów dotyczących sprzętu radiowego, 
 - kontaktów z wojewodą –sprawy EmCom

O godzinie 22:00 członek Zarządu kolega Czesław SP7XK opuścił zebranie 
Zarządu OT-15.
Dalsze obrady prowadzone były w obecności 4 członków Zarządu.

21. Podjęto uchwały:

 w sprawie dofinansowania największej 
 imprezy plenerowej w SP  : ŁOŚ -2014 w kwocie 1000PLN.

	Głosowanie : za _4_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_ - wydruku 1000 kart QSL dla klubu SP7PRA w Radomsku.
	Głosowanie : za _4_ przeciw _0_ wstrzymujących się _0_

 - wydruku 1000 kart QSL dla klubu SP7PPT w Piotrkowie Trybunalskim.
	Głosowanie : za _4_ przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_

 - zakup obrotu RAK i sterownika w celu użyczania go klubom aktywnie 
 uczestniczącym w zawodach.
	Głosowanie : za _0_ , przeciw _4_ , wstrzymujących się _0_

 - zakup sterownika do rotora w celu użyczenia go klubowi SP7PGK 
	Głosowanie : za _0_ , przeciw _4_ , wstrzymujących się _0_

22. Omówiono możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych 
na działalność ŁOT.
 - możliwości pozyskania nowych sponsorów,
 - możliwości pozyskania nowych członków oddziału, 
 - analiza lokalnych imprez województwa łódzkiego, jakie odbędą się 
w 2014 - 2015 roku, pod kątem możliwości pozyskania nowych członków i sponsorów,

23. Omówienie Ustawy o ochronie danych osobowych (danych wrażliwych) versus 
podawanie kontaktów telefonicznych czy adresów innych kolegów krótkofalowców 
w siedzibie Oddziału OT-15.

Zalecenie :Skarbnik oddziału jak inne osoby Zarządu mające dostęp do 
bazy danych( telefony ,adresy,inne ) poszczególnych członków OT-15 
nie mogą udostępniać tych danych innym osobom bez zgody tych pierwszych.

24. Omówiono obecność członków Zarządu na imprezie ŁOŚ.

25. Omówiono organizacje pikniku technicznego ZS nr.19 ul. Żeromskiego 
w dniach 6-7 czerwca 2014.

26. Przedstawiono sprawy już załatwione przez nowy Zarząd:

- pozytywne załatwienie lokalu dla Klubu SP7PZS za przysłowiową złotówkę 
w Zduńskiej Woli,
 
- Wynegocjowanie z firmą Aligart  dobrej ceny za wydruk 1000 QSL tzw. 
Full Color,

- Pomoc Krzysztofa SP7WME kolegom z Piotrkowa przy przeprowadzeniu pierwszej 
radioreaktywacji w szkołach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przez 
kolegę Piotra SQ7KHZ,

- Odbyte prezentacje „Jak przygotować się do organizacji DX - Pedition krajowej 
i zagranicznej” w oddziale OT- 03 w Kielcach i Klubie SP7KZK w Sieradzu. 
Prezentacja przygotowana i przeprowadzona przez Przemka SP7VC,

- Aktywność gminy Horodło na KF pod znakiem SP7PGK/8 w paśmie 80m.

27. Sprawy inne ,dyskusja.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
  

Posted by admin on 29-05-2014 02:32
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org