Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem

Łódź, dn. 06.05 .2013      

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 06.05.2013 .

	06.05.2013 r. o godz.19.00 w lokalu OT-15 w Łodzi przy 
 ul. Przędzalnianej 102/104 odbyło się posiedzenie 
 Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. 
 W spotkaniu wzięli udział:
Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
V-ce Prezes kol. Maciej Czerniawski SP7VVK
Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
Członek Zarządu kol. Wielisław Olejniczak SP7BBP
Członek Zarządu kol Remigiusz Chojnacki SQ7OBB

obecni byli również członekowie 
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w osobach:

Grzegorz Rył SQ7NHR 
Cezary Libert SP7UKL.

 i koledzy:
Monika Chojnacka SQ7HX ; Tomasz Pabich SQ7IQI


	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK 
 kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH proponując następujący porządek obrad:
Rezygnacja Prezesa OT-15 PZK.
Pismo GKR w sprawie sprzętu otrzymanego z MON i MSW.
Wniosek o dofinansowanie Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2013
Wniosek klubu SP7KZK w sprawie zakupu anteny do przemiennika SR7SI
Wniosek klubu SP7KZK w sprawie dofinansowania druku kart QSL.


	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

Ad1. Kolega Prezes OT-15 wycofał swoje pismo, które wpłynęło 
dnia 15 kwietnia 2013 i postanawia pełnić funkcję nadal.

Ad2. Oddziałowa Komisja rewizyjna zwróci się do Zarządu OT-15 
w sprawie pisma GKR dotyczącego ewentualnego przejęcia sprzętu 
z MON i MSW przez Zarząd Oddziału. Komisja zwróci się też do 
klubów PZK zarejestrowanych w OT-15 w powyższej sprawie.


Ad3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie dofinansowania 
Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2013 w kwocie 1000 PLN.Ad4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie dofinansowania 
   zakupu wnioskowanej anteny.
 
Ad5. Zarząd już podjął stosowną uchwałę wcześniej i po spełnieniu 
   wymagań druk kart zostanie sfinansowany. 


Za Zarząd:

UCHWAŁA nr 1

Na podstawie art 39_1 pkt 1 Zarza?d Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi 
podja?ł uchwałę o dofinansowaniu spotkania krótkofalowców 
ŁOŚ 2013 do kwoty 1000 PLN ze środków OPP. 
Za przyjęciem uchwały było 5 przeciw 0  wstrzymujących się 1.


UCHWAŁA nr 2

Na podstawie art 39_1 pkt 1 Zarza?d Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi 
podja?ł uchwałę o zakupie anteny wnioskowanej przez klub SP7KZK 
do  wartości 1300 PLN ze środków Oddziału. 
Za przyjęciem uchwały było 3 przeciw 2  wstrzymujących się 1.