Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PZK!      Sekretariat Oddziału czynny jest w poniedziałki od godziny 16.00 do 20.00.
Konto naszego Oddziału, na które można wpłacać składki członkowskie     mBank     Nr 39 1140 1010 0000 3533 4800 1009.


Jesteś naszym
counter
gościem
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego nr 15 w Łodzi
Polskiego Związku krótkofalowców
z dnia 18.04.2011 .

	18.04.2011 r. o godz.19.00 w lokalu OT-15 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 102/104 odbyło się
 posiedzenie  Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział:
1. Prezes kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH
2. Sekretarz kol. Tomasz Frankiewicz SP7VS
3. Skarbnik kol. Zbigniew Gniotek SP7MTU
4. Członek zarządu ds. technicznych kol. Witold Omiotek SP7WNA
5. Członek zarządu ds. organizacyjnych kol. Remigiusz Chojnacki SQ7OBB

obecny był również członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZK kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG
	
	Obrady rozpoczął i prowadził Prezes OT-15 PZK kol. Łukasz Zachwieja SQ7MZH proponując 
 następujący porządek obrad:
1. informacja odnośnie udziału delegacji OT-15 w pogrzebie kol. SP7TES.
2. Informacja prezesa na temat rezygnacji kol SQ7LRT z funkcji QSL managera i członka zarządu.
3. Informacja dotycząca dofinansowania druku kart QSL dla SP7PTK
4. Informacja o 2 pismach w sprawie klubów stowarzyszonych przy ZHP.
5. Zalecenie pokontrolne oddziałowej komisji rewizyjnej.

	Zebrani jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.


Ad1. Wyjazd delegacji na pogrzeb odbędzie się w środę w godzinach porannych.
Ad2. Rezygnacja została przyjęta, na wakujące miejsce w Zarządzie wejdzie 
 kol Wielisław Olejniczak SP7BBP, na Walnym Zebraniu wybrany jako 1 zastępca Członka Zarządu.
 
Ad3. Zarząd otrzymał pismo w sprawie kart QSL dla klubu SP7PTK i podjął stosowną uchwałę.

ad4. Z informacji zawartych w otrzymanych pismach wynika, że na terenie podległym pod Komendę 
 Chorągwi ZHP w Łodzi nie funkcjonują żadne krótkofalarskie kluby harcerskie.


ad5. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Zarząd przyjął stosowną uchwałę.


UCHWAŁA nr 1.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dymisji kol SQ7LRT. W skład Zarządu powołuje się 
 1 zastępcę członka kol Wielisława Olejniczaka SP7BBP. Uchwała podjęta jednomyślnie.

 
UCHWAŁA nr 2.
Zarząd podjął uchwałę dotyczącą dofinansowania druku kart QSL dla klubu SP7PTK ze środków 
 własnych OT-15 w ilości 1000 szt. Uchwała podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA nr 3.
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010. 
 Uchwała podjęta jednomyślnie.Za Zarząd:Informacje dodatkowe:

Wymienione w protokole dokumenty pochodzące z Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP 
oraz Komendy Hufca ZHP Pabianice znajdują się do wglądu w sekretariacie Oddziału. 

Posted by admin on 27-04-2011 09:46
Nasi członkowie
Ciekawe strony
pzkzg

www.pk-uk.pl

www.spdxc.org

pga-zawody

los-sotkania

radio reaktywacja

www.qrz.com

www.om3kii.sk

www.sn0hq.org.pl/

www.pkrvg.org/

www.aprs.pl/

www.amsat.org

www.rbi.ampr.org